سه دنیا

بنام خدا

تا همین اواخر فکر می کردیم دو دنیا داریم: جهان مادی و جهان آخرت!

این جهان ، جهانی فانی و اعتباری است. خود جهان و هرچه در آن است روزی نبوده، روزی هستی یافته و بود شده و روزی دیگر نابود خواهد شد. هر چه هم در آن است روزی نبوده ، زمانی بوده و روزی دیگر هم نخواهد بود. هر چه داریم هم همینطور. روزی نداشته ایم. امروز داریم و فردا روزی نخواهیم داشت... یعنی دنیایی اعتباری.

و نیز معتقدیم که دنیای دیگری هم هست که جهان باقی است. نابودی ندارد. آنجا تمام نخواهیم شد . نعمتهایمان هم نابود نخواهد شد. باقی می مانیم. اما نوع ماندگاری مان متاثر از نوع زندگی مان در این دنیای اعتباری. بدکاری یا نیک رفتاری!

اما چندی است جهان دیگری بر ما مکشوف شده است. جهان مجازی!

در این جهان نیز رفتاری داریم و اخلاقی . بدکاری یا نیک رفتاری. متاثر از جهان مادی یا همان جهان اعتباری. تاثیرگذار بر زندگی اعتباری مان. متاثر و موثر !

شاید دنیاهای دیگری هم باشد مثل دنیای خیال!

حتما هر سه دنیا بر هم تاثیر دارند. نمی توانند بی تاثیر باشند ... اکنون نمی دانیم ولی شاید بازهم دنیاهای دیگری مکشوف شود... موثر و متاثر از هم.

یا علی مدد


/ 0 نظر / 35 بازدید