ارزش : عامل جنگ و جدالها

بنام خدا

قبلا هم نوشته ام که موضوع اغلب جنگ ها ودعوا ها یکی از این هاست : آب و خاک(زمین، منابع طبیعی، وطن)، ثروت(پول)، قدرت ، ناموس و عقیده و همه اینها یک نقطه اشتراک دارند: دارای "ارزش"اند!

حالا وقتی کسی می گوید که باید عامل اصلی جنگها را نابود کرد ، یعنی صاحب نظریه "حذف ارزش" از ذهن انسان است. ایکاش در "شعور"و فهم انسان هم رد پای "ارزش" را می یافتیم. ایکاش گوینده منظورش را از حذف ارزش از قدرت ، ثروت را هم بیان کند. صرفا تکیه بر عقیده و ناموس یعنی حذف "غیرت" . یعنی تلاش جهت اشاعه "بی غیرتی" !


/ 0 نظر / 20 بازدید