اموزش فن ترجمه بروش گشتاری ( قسمت سوم )

بنام خدا
دوستانی که مایل به مطالعه این جزوه هستند ابتدا قسمت اول و دوم این درس را ملاحظه فرمایند .


Adverb
"قید"

 

 به مثال زیر توجه کنید :


My old friend drank a cold tea quickly in his office when I arrived.


نحوه ساخت قید در انگلیسی :


ADV:
1)Adj-ly
2)(بدون علامت )
Fast- hard- well- often- yesterday - tomorrow- seldom -near - yet
3)P.P
In the park - on Monday
----pp------ ----pp------
4) -----NP------ منظور حرف اضافه حذف شده است .
یعنی NP هایی که حرف اضافه انها در طول تاریخ حذف شده است.


At last night ---> last night
In next week --> next week
5)(Adverbial sentence (suborbital clause
(ADV)

AdV -----------> adverbial particle + S


جزء قیدی قید نیست اما با ترکیب با جمله پس از خود تشکیل جمله قیدی می دهد که نوعی قید محسوب می شود.


ADV(جمله پیرو ------> adv یا S)


If در صورتیکه - اگر
Unless
Although اگرچه
Through گرچه
when هنگامیکه
As -----------------------> as long as مادامیکه
As soon as به محض اینکه - به مجرد اینکه
As far as تا جائیکه
As if گویی
While در حالیکه - هرگاه
Because بسبب انکه - بدلیل انکه
When ever در حالیکه
Where use در حالیکه


مثال :


I saw Ali and Reza met his teacher.


که در واقع دو جمله می باشد:


1) I saw ali
2) Reza met his teacher


به جمله زیر هم دقت کنید :


I saw Ali if Reza met his teacher.


که بازهم دوجمله می باشد .
و نیز مورد زیر :


If Reza met his teacher, I saw Ali.SADV ------> SadvS
ADVS -----> AdvS,S


Ali bought a new book for his brother tore his old book.


که این جمله کلمات این جمله را تفکیک می کنیم :


Ali | bought | a |new | book | for | his | brother | tore | his | old | book | .


حال به ترتیب نوع هریک از این کلمات توجه کنید :


NP1 | V | M1 | M2 | N | perp | M2 | N | V | M2 | M3 | N |


For در مثال بالا تبدیل به نقش قیدی می شود و جمله قبل از خود را بنوعی به جمله بعد از خود پیوند می دهد .
معنی :( ابتدایی )

علی خرید یک کتاب جدید برای اینکه برادرش کتاب کهنه اش را پاره کرده بود.

توضیح : هرگاه پس از حرف اضافه جمله ظاهر شود ( به این معنا که پس از گروه اسمی ان فعلی ظاهر شود که متعلق به همان گروه اسمی باشد و بنابراین تشکیل جمله دهد ) در این حالت حرف اضافه ماهیت اصلی خود را از دست خواهد داد و به جزء قیدی تبدیل می شود و بنابراین ترجمه ان ؛؛ ترکیبات که ؛؛ خواهد بود.


For -----------> برای اینکه
Since ----------> از انجائیکه - از زمانی که
After ----------> پس از انکه
Before ----------> قبل از اینکه


قید فارسی ( قید های معادل ) :
1- قید های تنوینی قرضی عربی --------- مثال : نسبتا - سریعا
2- ب + اسم (صفت ) ----------------- مثال : بسرعت - بزودی
3- اسم (صفت ) + انه ---------------- مثال : مردانه - دلیرانه
4- بن مضارع + ان --------------- مثال : پندان - چندان - گریان
5- ( ) --------------- مثال : تند - الان - اکنون - فردا
6- گروه حرف اضافه --------------- مثال : در سال 1976- در پارک - با حالتی افسرده
اسم + اسا ---------- مثال برق اسا
7- ( حرف اضافه محذوف ) گروه اسمی ---------- مثال : در شب گذشته == شب گذشته
در هفته بعد == هفته گذشته
8- جمله قیدی ------------------------ ترکیبات که + جمله
توضیح : معادل فارسی قیود با قیود انگلیسی یک به یک نیستند و با هر کدام که بهتر است ترجمه می شود .ADV:

1) Adj-ly
2) ( )
3) PP
4)perp) NP)
( حرف اضافه حذف شده : perp)
5) SADVقیودفارسی :

1- توصیف فعل : در مرز سازه ها ظاهر و ترجمه می شود .
2- توصیف صفت : بلافاصله قبل از صفت ظاهر و ترجمه می شود .
3- توصیف قید دیگر : بلافاصله قبل از قید ظاهر و ترجمه می شود .
دو تای بعدی مربوط به دستور سنتی است :
4- توصیف گروه حرف اضافه
5- توصیف گروه قیدی

اکنون به یک سوال مهم می رسیم که جواب ان حاصل این بحث است :

ایا قید در هر جای جمله می تواند ظاهر شود ؟

1- قیدی که فعل را توصیف می کند درون سازه ها ( مثل گروه اسمی ) نمی تواند ظاهر شود ولی بین سازه ها ( مرز بین سازه ها ) می تواند ظاهر شود و در مرز سازه ها هم ترجمه می شود .( مرز سازه ها را بعدا توضیح خواهم داد .)

جایگاه بهترین ترجمه :
1- ترجمه در جایی که ظاهر شده
2- ترجمه بعد از فاعل

2- قیدی که صفت یا قید دیگر را توصیف می کند بلافاصله قبل از صفت یا بلافاصله قبل ازقید دیگر ظاهر می شود .


A relatively cold tea.
M1 |ADV | ADJ| N


یک جای نسبتا سرد

یک توضیح موردی :

قید حصر ( محدود کننده ):
هر چیز را توصیف می کند .


Only
Just
بمعنای ؛ فقط - تنها
Even حتی


هر جایی ظاهر شد حق هیچگونه جابجایی نداریم ( در سرجایش ترجمه می کنیم .)


Only my old friend …فقط دوست قدیمی من
My only friend …. Only drank … دوست قدیمی من ...فقط نوشید
… Only cold tea ...فقط چای سرد
… Only the office ... فقط در دفترش

پایان درس قیود


البته خدمت دوستان عزیز عرض کنم که این سلسله دروس که جزوه اموزش فن ترجمه بروش گشتاری است با اینکه برای ترجمه متنهای انگلیسی بخصوص برای استفاده در اینترنت بسیار مفید است ولی همانطور که ملاحظه می کنید بسیار خلاصه و گزیده می باشد .
چنانچه دوستان عزیز در این مورد ( فن ترجمه بروش گشتاری ) اطلاعاتی دارند اعم از سایت یا وبلاگ یا کتاب و ... این بنده حقیر را نیز مطلع نمایند .
اینهم عکس اقای چامسکی مبدع این روش ( که البته امروزه گاهی قاطی مسائل سیاسی هم می شود ).

/ 0 نظر / 36 بازدید