الگو و رمز

بنام خدا

" رمز ها و الگوها بسیار با هم تفاوت دارند. تفاوت هایی بنیادی.

به هر طرح متوالی منظم و مشخص، یک الگو می گویند. الگوها را در هر جای طبیعت می توان یافت؛ در بافت منظم تخم های گل آفتابگردان، در خانه های شش ضلعی شانه ی زنبور عسل، در دوایر متحدالمرکز روی سطح آب پس از برخورد سنگ و ...

اما رمزها خیلی استثناییذاند. هر رمزی حتما یکبار معنا و اطلاعاتی مشخص را با خود حمل می کند . رمزها کارشان فراتر از شکل دادن به یک الگوست. رمزها باید معنا دار باشند و آن را انتقال دهند. خط نوشتاری، موسیقی، معادلات ریاضی، زبان کامپیوتر و حتی نمادهای ساده ای مثل چلیپا از نمونه های رمز هستند. تمامی این نمونه ها می توانند اطلاعات یا معنایی را منتقل کنند و این توانایی است که خانه های شش ضلعی زنبور عسل آن را ندارد.

دیگر تفاوت بنیادین الگو و رمز در این است که رمزها تصادفی در طبیعت خلق نمی شوند . درختان نمی توانند آوای موسیقایی از خودشان خارج کنند و رمزها خود بخود روی شن نوشته نمی شوند. رمزها همیشه اختراع دقیق ذهنی هوشیار و هوشمند هستند.

یعنی نوعی ابداع و دانش پشت خلق رمز ها وجود دارد . رمزها پدید نمی آیند ، کسی آنها را می سازد.

پس رمزگان حیات یعنی " دی ان ای (DNA)" مخلوق ذهنی هوشمند است."

نتیجه: حتی اگر خلقت جهان هستی و قوانین فیزیکی و نظم کیهان را بعنوان الگویی / الگوهایی تصادفی تلقی کنیم، وجود رمزگان حیات از خالقی هوشمند حکایت دارد.

توضیح: کتاب "سرچشمه" نوشته دن براون ( خالق رمز داوینچی) ترجمه علی مجتهد زاده نشر شمشاد و نامک ، گرچه زیبایی های رمز داوینجی را ندارد ولی به نتیحه گیری خداشناسی اش می ارزد.

متن بالا برگرفته از گفتگویی در یکی از فصلهای پایانی کتاب است.

/ 0 نظر / 24 بازدید