۴ خردانه !

بنام خدا

 

این اینترنت هم عجب شلمشوربایی است ! بکلی اندیشه انسان را زیر و زبر می کند ! انسان را بلند می کند و انچنان با مخ به زمین می کوبد که ملاجش داغون می شود و ستاره های اسمان را بشکل کفتر چاهی می بیند که ...

باور نمی کنید ؟!!! مگه حق دارید باور نکنید ؟ چه کسی به شما حق داده که باور کنید یا نکنید ؟ اصلا می خواهید باور کنید میخواهید نکنید به من چه !!!

از انجایی که باورم شده که عقل با خرد فرق دارد ( که البته فرق دارد ولی فرقش را عاقلان دانند ! ) چند نکته عقلانه ( خردانه = خَر دانه نه ، بلکه خِرَد انه ) نقل می کنم تا خواستید باور کنید خواستید شتر دیدید ندیدید.

خردانه ۱ ) با اینکه دین زرتشت « پیوسته به وسیله ی موبدان و به خواست پادشاهان، دستکاری و دگرگون شده است. بطوریکه باز شناسئ کامل اند یشه ی زرتشت، امروز برای هر پژوهنده کاری بس دشوار وشاید هم ناممکن باشد» ولی انچه که کاملا واضح است و بر پژوهندگان معلوم شده (!‌)اینست که « اهورا، مزدا، هومن و بهمن، ایزدها و یزدان ها از مردم بریده نیستند بلکه در همیاری و همپرسی همتای یکد یگرند» ... خدایان ایران خیلی خیلی دموکرات بوده اند و ما بی خبر بوده ایم و جا دارد برای مردم دنیا داد و فریاد و جار بزنیم که اهای مردم دنیا ! مردم ایران باستان که هیچ بلکه خدایان ایران نیز دموکرات بوده اند !

نتیجه گیری اول ) هر کس فردا رای بدهد روح زرتشت او را نمی بخشد و هرکس فردا از خانه بیرون نیاید با اهورا محشور گردد و صاحب یک وانت مزدا شود .

خردانه ۲ ) بلاخره ما متوجه نشدیم این اهورا و مزدا دونفر بودند یا دونفری یک نفر بودند ؟!!!

نتیجه گیری ما بعد اول ) پیروزی نزدیک است در خانه بنشینید .

خردانه ۳ ) باید برای ایران قبل از اسلام سعی کنیم فرهنگ دست و پا کنیم تا به ان استناد کنیم و بتوانیم سرمان را بالا بگیریم ،... دانشمندان علوم پایه نظیر ارسطو و افلاطون و ارشمیدس و فیثاغورث ( که همین اواخر به خواستگاری عمه بزرگ یکی از دوستان امده بود که با بنده مشورت شد و بنده لایق ندانستم... ) و بطلمیوس و ووو  را که یونانیها بنام خود سند زده اند و دست ایران باستان را خالی گذاشته اند . ابوعلی سینا و خوارزمی و فارابی و  بیرونی و درونی و اندرونیو ... که همگی بعد از اسلام بوده اند و تمامی کتابهایشان را بزبان عربی نوشته اند مرتجعین (!) ایران را قانع نمی کند ، گویا مادران ایران زمین هم پس از حمله اعراب (!) شاعر زا شدند ... بالاخره باید کاری کرد ، زور خرد به باباطاهر و خیام و سعدی و فردوسی و ... اگر نمی رسد به حافظ باید برسد ... اصلا می دانید چرا به حافظ می گویند حافظ ؟... از انجایی که حافظ ، حافظ « گاهان مینوی، یسن ها و یشت های اوستا، یعنی در هفده سرود و ترانه های بر جای مانده» بوده است و شعر زیر حاکی از انست که حافظ زرتشت بوده است !!! ( ترو به جان هم اهورا و هم بهمن و مزدا  نخندید ).

یاد  باد  آنکه  نهانت  نظری  با  ما   بود                رقم مهر تو  بر  چهره ی   ما پیدا   بود

اصلا چه کسی گفته که حافظ مسلمان بوده و شعرهایش قران فارسی است و لسان غیب و حافظ قران با چهارده روایت بوده است ؟

البته قبلا حافظ خودش جواب این پژوهشگران ! را داده است :

حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا    که چه زنار ز زیرش بدغا بگشایند

نتیجه گیری ماقبل اخر ) ای مردم ! روز جمعه اول اسفند در خانه ها بمانید .

خردانه ۴ ) بتازگی اربابان عالم دریافته اند که « الله اکبر » مسلمین اشتباه فاحشی مرتکب شده و مردان را قویتر از زنان (یکی از ایات قران ) دانسته است و اینرا در منشور حقوق بشر هم نوشته اند ولی ما ایرانیان قبلتر از اینها معتقد به حقوق بشر بوده ایم . اصلا مگر غیر از اینست که مردم همپا و شریک مزدا و اهورا و بهمن و ووو بوده اند ، خوب من هم بعنوان شریک مزدا و اهورا وووو اعلام میکنم که نخیر اصلا اینطور نیست و زنان از مردان خیلی خیلی هم قویترند ، باور ندارید یک ترانه برایتان بخوانم :

بشنوید با گوشهایتان بهترین را، بنگرید با اند یشه ی روشن

          دو گونه اختیار گزینش را، مرد و زن هر یک برای خویشتن،

                   تا چون هشیاران، پیش از آن کار بزرگ، پیش او پسندیده بنمایید .

 (اهنودگات: یسنای 30 ، بند 2) 

[اگر چیزی متوجه نشدید ، بدل نگیرید احتمالا مترجم ناشی بوده ولیکن مطلب اصلا هم گنگ نیست ! شاید پژوهندگان راه اهورایی بعدتر ها کتابی در توضیح این مطلب بنویسند تا قابل فهم باشد !!!] 

نتیجه گیری اخر ) از همه این خردانه ها نتیجه گیری می کنیم که : ای مردم در انتخابات شرکت نکنید !!!

وبالاخره «...» دانه ای چند ؟

* منابع محفوظ است ( شاه دزدیم : از دزد دزدیده ایم ) !

ادامه دارد ...


 

/ 0 نظر / 34 بازدید