ارزش

بنام خدا

خیلی شاکی و با نهایت بغض و کینه می گفت : "دین" ها از همان روزی که سر بر آورده اند فقط جنایت کرده اند فقط باعث تعصب خشک و خونریزی شده اند جنگ های بزرگی بخاطر دین یا به بهانه دین راه افتاده و الان هم که یک مشت جانی بالفطره دارند به نام دین مردم را مثل گوسفند ذبح می کنند ... اصلاً یکی به من بگه دین کدوم جاده رو آسفالت کرده؟!

راننده پیر در جوابش به آرامی گفت : من مردی را دیده ام که بخاطر پنج تومن راننده تاکسی را کشت ... بخاطر پول ، بخاطر ناموس ، بخاطر حیثیت ، بخاطر آب ، خاک و زمین هم خون ریزی های زیادی صورت گرفته و تابحال هم جنگهای زیادی بخاطر سرزمین ها و کشورگشایی صورت گرفته است که اتفاقا بهانه بیشتر جنگها بوده است.

براستی که هر دو راست می گفتند ... همه اینها یک وجه مشترک دارند : همه بهانه هایی که پیرمرد گفت یک وجه مشترک دارند ... ارزش

ناموس ، دین ، حیثیت ، سرزمین ، آب ، خاک و ... حتی پول ارزش دارند ... ارزشمندند!

/ 0 نظر / 78 بازدید