پیشرفت یا موفقیت

بنام خدا

زمان طولانی سپری شد تا بفهمم که "موفقیت" از "پیشرفت" مهمتر است.

گاهی مدت زمان زیادی طول می کشد تا به اشتباه خود پی ببریم .

***

راه فرار  "قلعه" کشف شد !

فعلاً تعدادی از جوانان با دل و جرات روستا از این تونل فرار بازدید کرده اند ولی متاسفانه همه در پی گنج هستند تا فهم میراث باستانی . میراثی که حداقل سه هزار سال قدمت دارد.

بعلت نداشتن ابزار کافی مقداری از مسیر را طی کردم ولی بعلت "ترس" برگشتم !بهمین سادگی . البته عکسهایی با موبایل انداخته ام ولی بعلت کیفیت پایین بدرد وبلاگ نمی خورند. ا

فقط امیدوارم قبل از اینکه این بنای ارزشمند تخریب شود میراث فرهنگی فکری بحال آن بکند .

امیدوارم میراث داران قبل از میراث خواران بجنبند!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید