دوران محنت!

بنام خدا

سربزنگاه با پیامکی "حجت"  تمام کرد :

فریب تربیت باغبان مخور ای گل

که آب می دهــد اما گـلاب میگیرد

ولی انسان خسر الدنیا و الاخره است و منهم ...

و امروز ...

این محنتی که می کشم از تنگی قفس

کفران نعمـتی است که در باغ کرده ام

التماس دعا

/ 0 نظر / 5 بازدید