معرفی کتاب

بنام خدا

 

اخيراً کتابی بدستم رسيد که حيفم امد اين کتابرا برای دوستان عزيزم معرفی نکنم .

کتاب « مقايسه ای ميان تورات ، انجيل ، قران و علم » کتابی است که دکتر موريس بوکای انرا تاليف کرده و توسط مهندس ذبيح الله دبير به فارسی برگردانده شده است .

موريس بوکای که يک پزشک جراح است با نگاهی انتقادی و واقع بينانه هر سه کتاب مقدس اديان بزرگ توحيدی ( اسلام ، مسيحيت ، و يهود ) را مورد کنکاش قرار داده تا درجه انطباق اين سه کتاب با علم را بسنجد و انصافاً هم در اين راه انصاف را رعايت نموده است .

در اين کتاب ، ابتدا کتب عهدين را بررسی کرده و خطاهای علمی انها را مشخص می کند انگاه به سراغ قران رفته و ايات مربوط به آفرينش ، نجوم ، زمين ، سلسله های نباتی و حيوانی ، توليد مثل انسان و ...  را بررسی و در باره انطباق و عدم انطباق اين ايات  با دانش نوين به بحث می پردازد .

انگاه پس از نقل بعضی از قصص قران و مقايسه ان با عهدين ، به مقايسه اين سه کتاب مقدس و نيز اصالت متون انها می پردازد .

البته کتابهايی نظير اين کتاب فراوان است ولی از انجايی که بوکای يک مسيحی معتقد و دانشمند است و « سر دلبران » در « حديث ديگران » خوشتر ايد ، مطالعه اين کتاب را به دوستان عزيز توصيه می کنم ، بخصوص که ايشان در بعضی ايات انچنان غور و تامل کرده است که شايد بفکر مفسرين مسلمان نرسيده باشد . بهر حال در اين کتاب حتما مطالب نويی خواهيد يافت .

لينک : سايت نوپای « انصاف » ( اشنايی با دين ستيزان و نقد کتابهای دين ستيز )

يا علی مدد  

 

/ 0 نظر / 6 بازدید