ادامه فن ترجمه بروش گشتاری(۲)

بنام خدا

در ادامه فن ترجمه بروش گشتاری به گروه حرف اضافه و نحوه ترجمه ان می پردازیم .
اما ابتدا برای نحوه ترجمه گروه اسمی مطلب مربوطه را بخوانید .

Prepositional phrase
(‍‍P.P)
گروه حرف اضافه


N + al = Adj
V + al = N
P.P (e) ---àPNP
N + ly = Adj
مثال :
On that big table
---- -------- ---- ---------
perp M1 M2 N

 


that
-----
M1
big
----
M2
table
------
N

that big table
-----------------
NP
On that big table
-----------------------
P.Pتوجه : رابطه یک به یک بین حروف اضافه فارسی و انگلیسی وجود ندارد .
حروف اضافه بر اساس فعل قبل از خود و بعد از اسم بعد از خود ترجمه می شود .

On Monday we will travel to Austria


روز دوشنبه ما سفر می کنیم به اتریش .

We researched on frogs


در اینجا on به معنای " در باره " می باشد و "روی " معنا نمی دهد .

They are interested in books


در اینجا in به معنای " به " می باشد .

She wrote a letter for her boss to Mr.xاو نوشت یک نامه از طرف رئیسش به اقای X.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید