دعوت دلشدگان

بسمه تعالی

ماهها بود که اسم 10 نفر ردیف شده بود روی وایت برد تا شاید عنایت گوشه چشمی شامل حالشان بشود ، مثل بار اول که چهار نفر از این اسامی را شامل شد و به یادگار در ذهن و قلبشان ماند . تا هشت نفر از این اسامی زائر امام هشتم بشوند. بار اولی که دوستانه زائر حرم شدیم صفای خاصی داشت  بخصوص که یک خواب ویژه ما را سر از پا نشناخته تا حرم برد و درست قبل از سفر شعر زائر حرم فی البداهه توسط دوست عزیزم جناب آقای شهرام اریافر سروده شد.

اینبار اما کسی خواب ندید و ما ماندیم "همچنان منتظر" تا شاید کسی شعری بسراید که شعری هم سروده نشد تا اینکه دوست دیگری مصرعی را به مصرع بیتی اضافه کرد :

وعده کردیم که با هم سفر عشق رویم

عازم کوی رضائیم بیا تا برویم

اما باز هم روزها و هفته ها گذشت و  نور امیدی دردلهای بی قرار نتابید تا اینکه باز هم همانکه خواب دیده بود با دیدن بیت فوق فی البداهه بیت دیگری با خط زیبایش به آن اضافه کرد :

دعوت دلشدگان کاش میسر بشود

مست از بوی رضائیم بیا تا برویم

و این بیت هنوز کامل نشده بود که گویا دعوت میسر شد و تعدادی از اسامی "تیک" خورد... و هم اکنون همه هفت نفر انتخاب شده بی صبرانه منتظریم تا بدانیم نفر هشتم کیست که ما بخاطرش دعوت شده ایم .

یا امام هشتم (ع) ...

آخرنوشت : این شعر و این فهرست همچنان در حال تکمیل شدن است ...

بعد از برگشت نوشت 931110: به سلامتی رفتیم و برگشتیم. گرچه از لیست 8 نفره قسمت 5 نفر شد. بخصوص که شاعر خود را در دل زوار جا کرد و راهی کرد .چقدر ماجرا داشت این سفر کوتاه و پر ثمر (انشاالله)...

ادامه نوشت: امروز شاعر عزیز باافسوس می گفت که ایکاش بجای " کاش" می سرود " باز"... 

یا علی مدد

/ 0 نظر / 44 بازدید