مقدمه ای بر فن ترجمه بروش گشتاری

 

بنام خدااموزش زبان بروش

گشتاری

------------

=========دستور گشتاری مبتنی بر ریاضی جدید (x---->y) است و هیچ استثنا ندارد و پایه های ان جهانی (UG) است .

سیستم چامسکی (Noam chamskey) :

روش ترجمه ماشینی - هوش مصنوعی بر مبنای همین نظریه چامسکی است .نظریه گشتاری بر مبنای دولایه است :

1- جمله زیر ساخت

DEEP STRUCTURE

2- جمله روساخت (فیزیکی )

SUFACE STRUCTURE

گشتار : مجموعه قواعد و ساختارهای بین جمله زیر ساخت و روساخت .

{جمله زیر ساخت همان ذهنیات ماست که در ذهن ماست و هنوز بزبان جاری نشده و جمله رو ساخت همان جملاتی است که بزبان جاری می شود }

دستورگشتاری : از صورت زیر ساخت به صورت رو ساخت در اوردن .اجزا دستور گشتاری :

1- روابط معنایی (semantic & meaning)

2- وازگان وقواعد زیر مقوله ای (lexical & subcategorical rules)

3- قواعد گروه ساختی [PHRASE STRUCTURE RULES(PSR)]انواع گشتارها :

1- گشتارحذف

2- گشتار درج

3- گشتار جابجایی

4- گشتار جایگزینی

ابتدا یاد میگیریم گشتارها را حذف کنیم .

و برای یادگیری فن ترجمه ابتدا باید قواعد زیر ساختی زبان انگلیسی را یاد بگیریم و سپس بهمراه یاد گیری قواعد زبان فارسی , یاد میگیریم که انرا به قواعد گروه ساختی زبان فارسی بر گردانیم .توضیح : دستور زبان سنتی ( چه فارسی و چه انگلیسی ) دارای استثنا های فراوانی است و هنر دستور گشتاری اینست که هیچ استثنایی ندارد و اگر احیانا استثنایی پیدا شد پس ان قاعده باطل میشود تا قاعده کاملتری پیدا شود.به ساختار جمله سنتی توجه کنید :

S ---à Subject + verb + object + adverb of manner + adverb of place +adverb of time

که بجز فعل بقیه در حقیقت اسم هستند .قابل توجه است که در یک جمله انگلیسی کلمات یک اسم هستند یا فعل .( صفات و قیود هم بنوعی اسم هستند .)

پس ساختار جمله انگلیسی ( بنا به دستور گشتاری ):

1- اسم

2- فعلحال پس از این مقدمه فشرده و خلاصه با درس اول که به گروه اسمی می پردازد,درس را شروع میکنیم :

--------------------------------------------------------------------

درس اول


گروه اسمی

NOUNPHRASE

(NP)


اجزای متشکله NP:

1- هسته اصلی - اسم ( HEAD NOUN)

2- توصیف کننده ها ( MODIFIRES)NOUN MODIFIRE:((M1,M2,M3,M4,M5 ))

ابتدا به توضیح M1 می پردازیم :


M1

M1 تنها توصیف کننده ای است که قبل از اسم ترجمه می شود و شامل موارد زیر است :1) Articles

2) Demonstratives adjective

3) Quantifier

4) Superlative Adj

اکنون به توضیح اولی می پردازیم :1)

ARTICLES : A- AN-THE

توضیح : A و AN نکره ساز هستندو برای ببان یک چیز نامعین بکار میروند و THE معرفه ساز است و هرگاه از چیز معین و مشخص نام میبریم مورد استفاده قرار میگیرد .و معنای انها بقرار زیر است :


A &AN

ی

یک

0


در مورد تررجمه واژگانی : نوعی

THE

0

ان - این

ه


و در ترجمه وازگانی : مذکور- یاد شده - مورد نظر- مزبورمثال :

A SUGER

نوعی شکر

A BOY

پسری

THE BOOK

کتاب - این کتاب- (کتابه )- کتاب مذکور

2)

DEMONSTRETIVE ADJECTIVES


(صفات اشاره )

THIS

THAT

THESE

THOSE

SUCH

SUCH A (ANQUANTIFIRE
(کمیت نما ها)
که خود به دو نوع می باشد :

1- کمیت نماهای ساده

2- کمیت نماهای مرکب

3-عددی (numrols)


1)simple:

some- any -many- most - much - few -little - all - less - both - more - several

2)compond:

(مقدارزیادی -تعدادزیادی )a lot of

(مقدار کمتری - تعداد کمتری )lost of

(مقداری زیادی )a great deal of

(مقدار زیادی )a great number of

(مقدار کمی )a small number of

(مقدار زیادی )a great amount

(مقدار کمی )a small amount of

(تعدادی )a number of

a few

a little


توجه:the number of اصلا کمیت نما نیست .

توضیح در مورد :

مقدار بسیار کمی (little) تعداد بسیار کمی (few)

مقدار کمی -مقداری (a little) تعداد کمی - تعدادی (a few )

توجه :هرکدام که تعداد کلمات کمتری دارند تعداد(مقدار) کمتری نیز دارند .

(few یک کلمه است و a fewدو کلمه . پس few بسیار کمتر است .)


3)numrols(numbers)

که البته خود به دو نوع زیر تقسیم می شود :

1- شمارشی ((cardinal

2- ترتیبی (ordinal )

که توضیح ان پس ازقسمتهای 1و2بیان میگردد.حال بر میگردیم به توضیحات :توضیح در مورد کمیت نماهای ساده :

1) SOMEهرگاه SOME با هسته اسمی مفرد و قابل شمارش ظاهر شود کمیت نما محسوب نمی شود و نوعی عنصر نکره ساز است و بنابر این ترجمه ان ( ی) نکره خواهد بود.

مثال :

(کتابی )SOME BOOK

اما در مورد هسته اسمی جمع یا غیر قابل شمارش کمیت نماست و ترجمه ان :

1- تعدادی (هسته اسمی جمع )

2- مقداری (هسته اسمی غیر قابل شمارش )

مثال :

SOME BOOKS

تعدادی کتاب

SOME SUGER

مقداری شکر

و گاهی هم به معنای " برخی " است .

SOME STUDENT

برخی (از دانش اموزان )2) ANY

ترجمه :

هیچ --------> در جمله منفی و سوالی

هر --------> در جمله مثبت

هیچ پولی ندارم.

هیچ پول داری ؟ = پول داری ؟

any body

کسی3) MANY

ترجمه: تعداد زیادی

4) MUCHترجمه : مقدار زیادی5) ALL

ترجمه : (بترتیب )همه - تمام - کلتوجه : تمامی غلط است .6) EACH

ترجمه : هر7)MOREتوضیح ) هرگاه more قبل از هسته اسمی و صفتی ظاهر شود در صورت برخوردار بودن از دو شرط زیر نوعی ابهام گروهی می افریند :

شرایط ابهام :

1- هسته اسمی قابل شمارش جمع باشد یا غیر قابل شمارش باشد .

2- صفت بین more و هسته اسمی دو هجایی به بالا باشد و در مورد دو هجایی به بالا به Y -OW-ER ختم نشود.

در صورت داشتن ابهام دو حالت پدید می اید (که معناهای زیر هردو را دارد که باید به متن توجه کرد تا کدام صحیح است .):

حالت اول )

more کمیت نما (M1) و توصیف کننده هسته اسمی جمع باشد .

ترجمه :

تعداد بیشتری +اسم مفرد + صفت

more interesting books

تعداد بیشتری کتاب جالب

حالت دوم )

اگر more نقش قیدی برای توصیف صفت پس از خود داشته باشد ( که در این صورت صفت تفضیلی می افریند) و ترجمه ان :

اسم جمع + صفت + تر

more wild animals

توجه :ابهام ندارد ( چون wild دو هجایی نیست و باید wilder میشد برای بعد از more جهت تفضیل شدن )more expensive rice

برنج گرانتر

مقدار بیشتری برنج گران

ابهام دارد .

more bad boys

ابهام ندارد (bad دو هجایی نیست ) تعدادبیشتری پسر بد

more important problems

ابهام دارد
مشکلات مهمتر
تعداد بیشتری مشکل مهم8) MOSTترجمه :

اکثر - بیشتر ( بترتیب ) و اغلب غلط است .

The most important problems

مهمترین مشکلات

MOST important problems

اکثر مشکلات مهم

MOST هرگز ابهام ندارد و زمانی کمیت نما ست که پیش از ان هیچ توصیف کننده دیگری واقع نشود.

در این صورت ( اکثر - بیشتر ) ترجمه می شود.

هرگاه پیش از MOST یک M1 دیگری ظاهر شود دیگر MOST جنبه کمیت نما نخواهد داشت و به قید سازنده صفت عالی مبدل می گردد.

در این حالت " صفت + ترین " ترجمه می شودو قبل از هسته اسمی ظاهر می شود.

most interesting books

اکثر کتابهای مهم9) BOTHboth ...(n)

ترجمه : هر دو

مثال:

both boys

هر دو پسر

both books

هردو کتاب9) LESS

توضیح) LESS عکس MORE می باشد با این تفاوت که از قواعد MORE تبعیت نمی کند.

ترجمه : بمقدار کمتر

LESS عمدتا با اسامی غیر قابل شمارش می اید و گاهی هم با اسامی قابل شمارش .

less cheap suger

شکر کمتر گران (اما در فارسی نداریم )---------> شکر ارزانتر

مقدار کمتری شکر ارزان قیمت

less expensive meat

گوشت کمترگران ( در فارسی نداریم )-----------> گوشت ارزانتر

مقدار کمتری گوشت گرانتوجه به مثال زیر تفاوت این معنا ها را روشنتر میکند :

less beautiful girls

دختران کمتر زیبا (در فارسی نداریم ) ------------> دختران زشتتر

که غلط است و معنای متفاوتی دارد چون دختری که (نسبت به بقیه )از زیبایی کمتری برخوردار است حتما که نباید زشت باشدوفقط بین خوشگلها او کمتر خوشگل است .

پس ترجمه ان چنین می تواند باشد :

دخترانی که از زیبایی کمتری برخوردارند.10) VERY

very ...(n)

ترجمه : هرvery کلمه تشدید کننده است و اصلا معنا را عوض نمی کندvery few

تعداد بسیار بسیار کمی

very little

مقدار بسیار بسیار کمی

حال توضیح جزء سوم کمیت نماها ( عددی - رقمی )3) numrols:

(شمارشی )1-cardinal

اعداد بصورت شمارشی (چه عددی و چه حروفی )مثل 1345یا ten که M1 محسوب می شوند .

(ترتیبی ) 2- ordinal

مثال :

the first - the secend - the third - ...the last

the 1st - the 2nd - 3rd - ...

ترجمه :

" ومین " قبل از اسم (M1)

مثال :

5 books

5 کتاب

book 5

کتاب شماره 5

توجه : کتاب پنجم غلط است .

room 5

اتاق شماره 5

the 5th book

پنجمین کتاب

the 3rd student

سومین دانشجو

the 21st century

قرن بیست و یکم

" بیست و یکمین قرن" غلط است .

توجه :

در همه این موارد " the ..." یک M1 می باشدتوضیح : صفات شمارشی یک کلمه مفروض می شوند (M1) و هیچ تغییری ندارند اما صفات ترتیبی که انها نیز یک کلمه فرض می شوند (M1) دو ترجمه متفاوت دارندترجمه :

اگر M1 باشد : " ومین " قبل از اسم

اگر M2 باشد : " ام " بعد از اسم ( به واسطه ترجمه کمیت نماهای مذکور پس از اسم دیگری نمی توان M1منظور نمود و ذیل M2 طبقه بندی می شوند .4) SUPERLATIVE ADJECTIVES

صفات عالی

the most adj

the adj + est

ترجمه : فقط " ترین "

مثال :

The most beautiful flower

زیبا ترین گل

the biggest water tank

بزرگترین مخزن اب

" پایان M1( صفاتی که قبل از اسم ترجمه می شوند )"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خلاصه M1:

دیدیم که اجزای متشکله گروه اسمی (np) دو جزء هسته اسمی و توصیف کننده ها (modifire ) است و خود این توصیف کننده ها به پنج نوع تقسیی می شوند و انها را با M1 تا M5 نامیدیم که هر کدام توضیح خاص خود را دارد که فعلا فقط M1 را توضیح دادیم .

M1 تنها توصیف کننده ای است که بهنگام ترجمه قبل از اسم ترجمه می شود و شامل موارد زیر است :

1) articles

2) demonsshretive adj

3) quantifire

4) superlative adj

که در مورد اولی (a-an-the) توضیح کافی دادیم و در مورد دومی ( صفات اشاره ) نیز توضیح داده شد و توضیحات فراوانی در مورد کمیت نماها دادیم که خود به سه قسمت تقسیم میشدند که کمیت نماهای ساده و مرکب و عددی ( رقمی ) بودند .

اکنون به توصیف کننده های دیگر می پردازیم که همگی بعد از اسم ترجمه می شوند.

------------------------------------------------------------------------------------------------------


M2 ) ADJECTIVE

صفات1) simple

صفات ساده مثل صفات زیر:

red - big - small - ting - extraudinary - expensive - ...

my - our - your - ...- their

erدارها( ...er)2) verb - derived adj


صفت مشتق از فعل

توجه :

راندن = drive

مشتق کردن = derive

اشتقاقی - مشتق شده = derived

----------------------------------

که صفات مشتق از فعل به دو نوع تقسیم میشود :

( صفات فاعلی ) subjective ----> Ving( الف


(صفات مفعولی - قسمت سوم فعل ) objective ----> P.P(ب


3) compound adj


صفات مرکب1) adj - Ned

2) N-Vd adj

3) adv - Vd adj

adv-Ving

adv - p.p

(صفت ) - واحد - عدد 4)

---------------------------------------------------------------------------------------------

حال توضیحات مربوط به شماره 2:

verb - derived adj

-----------------------------------اکنون توضیح قسمت الف )


صفات فاعلی
( subjective (VingVing در صورتی فعل نیست که قبل از ان to be نیامده باشد .

توضیح to be :

am - is - are - was- were-

'' - " - " - " - " - + be (been)

توجه :will یک to be نیست اما will be یک to be است .

پس در صورتی که قبل از Ving از مشتقات to be که در بالا ذکر شد نباشد Ving فوق صفت فاعلی محسوب می شود .M1+ Ving + N

=========

ترجمه :

1- ...نده ( پسوند )

2- ...کننده ( پسوند )

3- مرخم ( کوتاه شده ) دو حالت قبل

4- در حال + مصدر


5- باب صفت فاعلی عربی متداول در فارسی ( برای کلمات عربی )

-----------------------------------------------------

مثال )

run ----->runing

A runing man

M1 M2 Nترجمه :

1- مرد دونده

2- مرد دو کننده (جواب نمی دهد )

3- مرد دو (جواب نمی دهد )

4- مرد درحال دویدن

5- چون فعل مشتق از عربی نیست پس ( جواب نمی دهد )


move ----->moving

the moving chair

M1 m2(Ving) N

ترجمه :

1- صندلی حرکتنده ( جواب نمیدهد )

2- صندلی حرکت کننده ( " )

3- صندلی حرکت ( " )

4- صندلی در حال حرکت

5- صندلی متحرک

توجه : به مثال زیر توجه کنید در این مثال بعلت اینکه moving بعد از to be (is) امده است پس فعل است نه M2.

the car is moving.

ماشین در حال حرکت است ( ماشین دارد حرکت می کند )حال توضیح مربوط به قسمت ب)

صفت مفعولی (قسمت سوم فعل ) object ------> p.pهرگاه قسمت سوم فعل پس از اقسام have یا to be ظاهر نشود و بین M1 و N واقع شود صفت مفعولی خواهد بود .

توجه :چون در صورت بودن have یا to be :

زمان کامل have +p.p ----->

فعل مجهول to be + p.p ----->

-----------------------------------------------------

M1 + P.P + N

=========

ترجمه :

1- ...شده

2- ...شونده

3- مرخم دو حالت فوق

4- باب صفت مفعولی عربی متدوال در فارسی

---------------------------------------------------

مثال :

destroyed

توجه : بدلیل یکی بودن قسمت دوم و سوم این فعل عبارت روبرو می تواند قسمت دوم یا سوم باشد.

the destroyed house

M1 M2 N

توجه : چون the نمی تواند به تنهایی فاعل( هسته اسمی ) باشد پس destroyed در اینجا فعل نمی تواند باشد .

ترجمه :

1- خانه تخریب شده

2- خانه تخریب شونده ( جواب نمی دهد )

3- خانه تخریب ( جواب نمی دهد )

4- خانه مخروبه

broken

the broken chear

M1 M2 N

ترجمه :

1- صندلی شکسته شده

2- صندلی شکسته شونده ( جواب نمی دهد )

3- صندلی شکسته

4- چون فعل عربی نیست پس جواب نمی دهد .

punnished

those punnished son

----------- ------------------- ------

M1 M2(p.p) N

ترجمه :

1- پسر تنبیه شده

2- پسر تنبیه شونده ( جواب نمی دهد )

3- پسر تنبیه ( جواب نمی دهد )

4- پسر متنبه

توجه : همه ترجمه هایی که جواب میدهد مورد قبول است و از بین انها بهترین را بنا به سلیقه انتخاب می کنیم .اکنون توضیحات مربوط به صفات مشتق شده از فعل تمام شد .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توضیحات مربوط به compound adj

یک مقدمه :

- (hyfen)

(خط تیره - _ (dash- (hyfen): وازه مرکب می سازد.

_ (dash ) : دو ساخت نحوی را از هم جدا می سازد .

چند مثال ساده :

blond hair----------> blind-haired

مو بور <---------------- موی بور

باید به بعضی موارد این چنینی هم توجه کرد :

(گلخانه )greenhouse

( خانه سبز)green house

( تخته ی سیاه ) black board

(تخته سیاه )blackboardتوجه شود که در مکالمه این عبارات وقتی که مرکب شد تکیه تلفظ روی وازه اولی است .

----------------------------------------------------------------------------------3) compound adj------- 1) adj-Ned

ترجمه :

اسم + (کسره حذف ) + صفت

=================

گاهی هم صورت مغلوب ان بصورت وازه مرکب ,وازه گردانی شده باشد . مثل :

red-bearded

ریش قرمز

a good-hourted

مرد قلب خوش ----------------> مرد خوش قلب

a good-tempered teacher

معلم اخلاق خوش -----------> معلم خوش اخلاق

a stone -hearted woman

خانم سنگدل------- 2) N-Vd adj :

(صفت فاعلی مرکب ) N-Ving

(صفت مفعولی مرکب ) N-P.Pترجمه :

اسم + ( کسره حذف ) + صفت مشتق

-------------------------------------

و اگر جواب نداد:

-------------------------------------------------------------------

(حرف اضافه ) + اسم + (کسره حذف ) + صفت مشتق

=====================================

مثال :

hair-removing spray

اسپری موبر

an air-cooled system

--- --------------------- -------------

M1 M2 N

ترجمه :

سیستم خنک کننده هوا ( غلط است )

سیستم با هوا خنک شده ----------------> سیستم با هوا خنک شونده ( صحیح تر )

verb-derived

فعل مشتق شده ----------> از فعل مشتق شده------- 3)adv - Vd adj :

adv-Ving

adv-P.Pترجمه :

قید + (کسره حذف ) + صفت مشتق

===================فعل فعل

---- ----

quick movequickly - moving cars

ماشینهای تند رونده -------> ماشینهای تند رو

که عبارت " تند " قید است و عبارت " رونده " صفت مشتق از فعل .well cook

well-cook beans

لوبیای خوب پخته شده -----> لوبیای خوب پخته

که " خوب " قید است و " پخته شده " صفت مشتق از فعل .

توجه : لوبیای خوش پخت غلط است

---------------------------------------------------------------------------

(صفت )-واحد-عدد (4

ترجمه :

عدد+ واحد + ه (ی )

=============

در ترجمه با صفت کاری نداریم

---------------------------------------

مثال :

a 16-year-old girl

دختر 16ساله

10-meter-tall mast

دکل 10متری

5-dollars

5 دلاری

در انگلیسی هم ممکن است اصلا صفت نباشد .

a 5-dollars note

اسکناس 5 دلاری

پایان درس M2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

خلاصه M2 :

در تعریف M2 گفتیم که صفاتی هستند که بعد از اسم ترجمه میشوندو از چهار قسمت تشکیل شده :

1) simple

2) verb-derived adj

subjective----->Ving

objective ----->P.P

3) compound adj

1) adj-Ned

2) N-Vd adj

3) adv -Vd adj

adv-Ving

adv-P.P

(صفت) - واحد - عدد(4

که بترتیب صفات ساده و صفات مشتق از فعل که خود به دو قسمت صفات فاعلی و مفعولی تقسیم می شود .و سومی صفات مرکب است که خود به چهار گروه تقسیم میشود .

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------


M3

-------

مضاف الیه

---------------------

توصیف کننده دیگری که بعد از اسم توصیف می شود و مضاف الیه ( اسمی که اسم دیگر را توصیف میکند ) می باشد .

هرگاه چندین اسم ( معمولا سه اسم بیشتر نیست ) پشت سر هم در جمله ای ظاهر شوند (nnn) , اسم اصلی همان اسم اخری است و دو تای دیگر M3 هستند .

door handle

-------- ----------

n n

توجه : صحبت از دستگیره در است نه خود در .

دستگیره درoxford university student

------------ --------------- -----------

n n M3

دانشجوی دانشگاه اکسفورد

ویزگیهای M3 :

1- معمولا S جمع نمی گیرد . ( اسمهایی که S جمع دارند معمولا هسته اسمی هستند )

2- تعدادش محدود است . ( از دو عدد اسم بیشتر مجاز نیست که پشت سر هم بیاید - توالی دو اسم بیشتر مجاز نیست .یعنی حداکثر سه اسم که یکی اسم اصلی است و دو تای دیگر M3 هستند

3- رابطه یک به یک بین M3 و N انگلیسی و مضاف و مضاف الیه فارسی وجود ندارد ( ممکن است صفت و موصوف باشند )

توجه : M3 گاهی بصورت صفت نسبی تلفظ می شود.ترجمه :

اسم + کسره + اسم

-------------------------

یعنی:

------------------------

کسره

=============

مثال :

school boy

بچه مدرسه ------> بچه مدرسه ای

wool jacket

کت پشمی

chain store

فروشگاه زنجیره ای------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


M4

Appositive

بدل

(یکی از انواع معترضه )در انگلیسی پس از اسم (N) قرار می گیرد .

بدل یکی از انواع معترضه است که ساخت درونی ان NP است و بلافاصله بعد از اسم واقع می شود که M4 ( بدل ) می سازد و توضیح اضافه ای در مورد اسم می دهد .

------------------------------------

N_NP_

------------------------------------

(N_ NP _ (dash

(N( NP

N , NP ,

N " NP "

و گاهی هم بدون هیچکدام از این علامت ها

---------------------------------------------

مثال :

my brother , Ali,

----- ------------- ------

M2 N NP(M4)

Ali , my brother , saw reza yesterday.

---- --------------------------

N np(M4)

The President of the united states , G.bush, ...

---------------------------------------------------------------------- -----------------

NP M4در اخر جمله فقط در مورد خط تیره و کاما : N_NP.

و در اخر جمله در مورد پرانتز و کروشه : ( N (NP . و [N [NP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


M5

(Relative clause(RC

بند موصولی ( که)

-----------------------------------------------------------------------------------

ابتدا ضمائر موصولی (Relative pronoun ) را از نظر می گذرانیم :

that

who

whom

which

whose

که بلا فاصله بعد از اسم می ایند و می توانند همیشه M5 باشند.

-------------------

where

when

why

که بصورت مشروط می توانند M5 باشند .

--------------------

what

whether

how

که هرگز نمی توانند M5 باشند .

------------------------------------------------------------------------------------------

اگر RC توصیف کننده اسم (N) باشد می تواند M5 باشد .RC ----------------> RS

-----------------------------N + what

N + who

N+whom

N+ which

N+ whose

--------------

where+ اسم مکان

when + اسم زمان

why + دلیل (the reason )

-------------------------------

ترجمه :

--------------------------------------------------

معنای همه M5 ها -----> " که " می باشد .

و فقط در شرایط خاص ----> " اینکه " است .

--------------------------------------------------

توجه : N ( اسم ) عنصر اجباری NP است و حتما باید در گروه اسمی باشد.پایان M5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

و اکنون :

فرمول M ها بصورت کلی :

M1

M2

M3

N

M4

M5

-----------------------------------------------

NPe----> (M1)(M2)(M3)N(M4)(M5)

-----------------------------------------------

همانطور که در فرمول بالا می بینیم M1-M2-M3 در انگلیسی قبل از N و M4-M5 بعد از N قرار میگیرد .

و الگوی ترجمه فارسی گروه اسمی (NP ) طبق فرمول زیر است :----------------------------------------------------
M5)(M4)(M2)(M3) N (M1) <------ NPf)
----------------------------------------------------

پس بهنگام ترجمه گروه اسمی به فارسی ابتدا M1 را می اوریم سپس اسم (N) را و بعد M3 و بعد از ان M2 را سپس بترتیب M4 و در اخر هم M5 قرار می گیرد .

نکته : برای بیاد ماندن ترتیب ترجمه M ها به نکته زیر توجه کنید:(M1) (M2) (M3) N (M4) (M5)

--------- <--------------------- ----------------------->

مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

یعنی :مرحله اول ( M1) + اسم + مرحله دوم ( M3--->M2 ) + مرحله سوم ( M4 --->M5 )و اما :

یک نمونه جهت ترجمه :

That big crowded charn store , ghods, which is on Valiasr Ave

-------- ----- ---------------- --------- ---------- --------------- ---------------------------------------------

M1 M2 M2 M3 N M4 M5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NP

sells a lot of fresh trout fish that is a precious prolific diet.

-------- ------------- -------- ------- ----- ----- --- -- --------------- ------------ -------

V M1 M2 M3 N M5 V M1 M2 M2 N

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NP

ترجمه :

ان فروشگاه زنجیره ای شلوغ بزرگ (یعنی ) قدس که هست در خیابان ولیعصر (عج ) می فروشد مقدار زیادی ماهی قزل الا ی ترو تازه که هست برنامه غذایی نیرومند گرانبها .

(البته فعلا فقط ترجمه تحت اللفظی می کنیم )پایان درس گروه اسمی (NP)

p style="text-align: right">

 

/ 0 نظر / 61 بازدید