بنام خدا

دارد قطار عمر کجا می‌برد مرا؟

یارب! عنایتی! "ترن" ام را عوض کنم

ناصر فیض

یا علی مدد