بنام خدا

بیستون را فرهاد کند . بانی و بهانه اش ستوده شد . گرچه دیگر نه فرهاد مانده نه عشق . اما بیچاره بیستون با آثاری از رد تیشه هنوز بر جای مانده است ! 

بیستون بر سر راه است مباد از شیرین

خبری برده و غمگین دل فرهاد کنید

یا علی مدد