بنام خدا

شک ندارم که به معراج مرا خواهد برد

این نمازی که به لبخند تو باطل شده است

 

یا علی مدد